Adatvédelmi szabályzat

A www.beautystories.hu weboldal tulajdonosaként kötelezettséget vállalunk arra, hogy tevékenységeinkkel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Az adatkezeléssel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetőek a www.beautystories.hu/adatvedelmi-szabalyzat címen.

Ezen tájékoztatás célja, hogy a weboldal látogatóit, jelenlegi és jövőbeli partnereinket, vendégeinket biztosítsuk személyes adatainak védelméről, mert kiemelten fontosnak tartjuk az ügyfelek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

Az adatokat bizalmasan kezeljük, és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Ezúton szeretnénk ismertetni az adatkezelési gyakorlatot.

1. Az adatkezelő

 • Szolgáltató neve: Szadai Erika e.v.
 • Szolgáltató székhelye: 2330 Dunaharaszti, Kaszala Károly utca 11.
 • Adószáma: 55782687-1-33
 • Nyilvántartási száma: 54510056
 • Telefonszáma: +36 30 394 0877
 • E-mail címe: info@beautystories.hu

2. A kezelt személyes adatok köre

Kapcsolatfelvételi űrlap:

Ezen űrlap célja az online kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása. Az űrlapon nevet, e‑mail címet és telefonszámot és az üzenet szövegét kérjük megadni. Ezeket az adatokat hozzájárulás alapján kezeljük.

Időpontfoglalási űrlap:

Honlapunkon lehetőség van közvetlen időpont foglalására. Az űrlapon a foglalni kívánt kezelés és időpont kiválasztását kérjük, majd név, e-mail cím és telefonszám megadását. Ezeket az adatokat hozzájárulás alapján kezeljük.

Cookie-k (sütik):

A testreszabott kiszolgálás, a használat megkönnyítése és a felhasználói élmény javítása érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomag, ún. cookie (süti) kerül elhelyezésre.

A cookie-k nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására.

Az oldalon elhelyezett közösségi média ikonok és beágyazott tartalmak (pl. YouTube videók) is sütit helyezhetnek el a látogató eszközén. Néhány cookie a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül az eszközön.

Az oldal alkalmazza a Google Search Console mint harmadik fél sütijeit is. A Google Search Console statisztikai célú szolgáltatás használatával információkat gyűjtünk azzal kapcsolatban, hogyan használják a weboldalunkat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használjuk fel. Ezen cookie-k szintén lejáratukig, illetve törlésig az eszköz böngészőjében maradnak.

A cookie-k használatát lehetőség van az első látogatáskor elfogadni az oldal megfelelő működése és a felhasználói élmény biztosítása érdekében.

3. Hozzájárulás visszavonása

A 2. pontban említett esetekben történő önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés bármikor visszavonható. Kérünk, ebben az esetben küldj rövid üzenetet az info@beautystories.hu  e-mail címre. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűnek számít.

4. Szerződés és jogi kötelezettség, vonatkozó jogszabályok

Kötelezettségünk a számla kiállítása és a számlázási adatok vezetése. Ha a kért adatok nem állnak rendelkezésünkre, nem tudjuk teljesíteni a vállalt szolgáltatást.

Amennyiben nem saját személyes adataidat kapjuk meg, az érintett hozzájárulásának beszerzése is szükséges.

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról;
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. 78. § (3) bek. (bizonylatok megőrzési határideje) és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. § e) (számla kötelező elemei).

5. Titoktartási kötelezettség

Időbeli korlátozás nélkül kötelezettséget vállalunk arra, hogy weboldalunk látogatói, partnereink és vendégeink által a részünkre átadott bármilyen dokumentációból, tárgyalás során és bármilyen más módon tudomásunkra jutott bármilyen adatot, információt megőrizzük. Üzleti titoknak minősül különösen az látogató, partner vagy vendég tulajdonát képező, birtokunkba került minden, jogi oltalom alá eső és jogi oltalom alá nem eső szellemi alkotás, ötlet, valamint a látogató vagy partner üzletmenetére, üzleti kapcsolataira, általunk a látogató, partner vagy vendég számára nyújtott szolgáltatás kapcsán és azon kívül tudomásunkra jutott információk, gazdálkodásra vonatkozó adatok, illetve minden olyan adat és információ, amit a látogató, partner vagy vendég üzleti titoknak minősít, vagy jogosan annak tekint.

A titoktartási kötelezettség kiterjed a látogató, partner vagy vendég által küldött ügyféladatokra is. Bármely harmadik személyről kapott személyes adatot (cím, telefonszám, demográfiai, szokásokra vonatkozó adatok) üzleti titokként kezeljük. Tudomásul vesszük, hogy ezen információk kiszolgáltatása személyi jogokat sértene, így az adatokat bizalmasan kezeljük. Az üzleti titkot képező információkat nem vagyunk jogosult harmadik személy tudomására hozni, publikálni, vagy bármely más módon hasznosítani, a látogató, partner vagy vendég érdekei ellen felhasználni. Tartózkodunk minden olyan magatartástól, amely a látogató, partner vagy vendég gazdasági érdekeit veszélyeztetné.

A látogatóval, partnerrel vagy vendéggel kötött bármilyen megállapodás tartalmát és bármilyen úton történt kommunikációt (tárgyalás, levelezés, telefonbeszélgetés stb.) bizalmas információként kezeljük. Tudomásul vesszük, hogy fenti kötelezettségünk megszegése esetén a hatályos jogszabályok szerint büntetőjogi és teljes anyagi felelősséggel tartozunk.

6. Az adatok tárolási helye címzettjei

Tárhelyszolgáltatás:

 • Cégnév: Magyar Hosting Kft.
 • Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
 • Telefon: +36 1 700 2323
 • E-mail cím: info@mhosting.hu

Elektronikus levelezés és Google Analytics:

 • Gmail – Google Inc., Mountain View, California, USA

Facebook és Instagram:

 • Facebook Ireland Ltd. – 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland

7. Harmadik országba történő továbbítás

Kizárólag az Amerikai Egyesült Államokba történik adattovábbítás, az előző pontban említett esetekben.

8. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Tájékoztatáshoz való jog, hozzáféréshez való jog, helyesbítés joga

Weboldalunk látogatói, ügyfeleink, partnereink jogosultak visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosultak hozzáférést kapni az adatkezelés céljáról, az adatok kategóriájáról, címzettjeiről, az adatkezelés tervezett időtartamáról. Az érintett kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

A weboldal látogatója / ügyfelünk jogosult kérni az adatkezelés korlátozását, ha:

 • vitatja a személyes adatok pontosságát, tisztázásig;
 • az adatkezelés jogellenes, és az adatok törlése helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • már nincs szükség a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a látogató / ügyfél igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • a látogató / ügyfél tiltakozott a jogos érdekből történő adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak a látogató / ügyfél hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A korlátozás feloldásáról az érintetteket minden esetben tájékoztatjuk.

A korlátozásról vagy annak feloldásáról minden olyan címzettet tájékoztatnunk kell, akivel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlen.

Törléshez való jog

Indokolatlan késedelem nélkül kötelesek vagyunk törölni ügyfeleink, megbízóink, weboldalunk látogatói kérésére, vagy kérés nélkül is a rájuk vonatkozó személyes adatokat, ha:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, vagy más módon kezeltük;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha nyilvánosságra hoztuk a személyes adatot, amelyet törölnünk kell, az elérhető eszközök és költségek figyelembevételével megtesszük az észszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató hivatkozás vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Nem kell törölnünk a személyes adatokat, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A törlésről minden olyan címzettet tájékoztatni fogunk, akivel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlen; az érintetteket, akiknek a személyes adatairól szó van, minden esetben értesítjük.

Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga

A látogató / ügyfél jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő, vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

A látogató / ügyfél jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Visszavonás joga

A látogató / ügyfél bármikor jogosult hozzájárulását visszavonni.

Jogérvényesítés

A látogatók / ügyfelek személyes adatait a legnagyobb körültekintéssel kezeljük. Ha mégis úgy érzed, hogy nem tettünk meg minden tőlünk elvárható intézkedést a személyes adataid védelme érdekében, vagy csak kérdésed van, kérjük, vedd fel velünk a kapcsolatot.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).

9. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

A hatóságok részére jogszabályban előírt kötelességünknek eleget téve – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben adunk ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Karácsonyi csomagajánlatok a Beauty Storiesban!

Szalonunkba megérkeztek a karácsonyi csomagajánlatok és ajándékutalványok.

Tekintsd meg ajánlatainkat, és legyél te a legragyogóbb az idei ünnepen is!

Köszönjük a feliratkozásod!

Bízunk benne, hogy akcióink és újdonságaink maximálisan a Te Beauty Sztoridat fogják szolgálni! A hírlevelekben szereplő link segítségével bármikor leiratkozhatsz.

Utolsó napok!

Black Fridays

Népszerű arc- és testkezelések most 15‑60% kedvezménnyel 2023. november 30‑ig!